log in

Regulamin

 

 

 

Promowanie patriotyzmu poprzez najprostszą formę ruchu jaką jest bieganie i festyn okolicznościowy.

Termin : 11.11. 2017 – Sobota

Miejsce : Jerzmanowa
Liczba osób :
500

Czas trwania :
13:15 – 18:30

Miejsce i Trasa Zawodów :
Urząd Gminy Jerzmanowa
i ulice w Jerzmanowej

REGULAMIN VI BIEGU GĘSI
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

ORGANIZATOR

Organizatorem VI Biegu Gęsi jest Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej,
Partnerzy organizacyjni: Gmina Jerzmanowa, Parafia pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz firma Sport -Górski Jerzy Górski

CELE

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w Gminie Jerzmanowa
 3. Upamiętnienie 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Miejsce : Jerzmanowa

Data : 11 listopada 2017 r.

Godzina rozpoczęcia zawodów : 13:20

Uczestnicy :

 1. Przedszkolaki
 2. Uczniowie szkół
 3. Dorośli
 4. Drużyny Sołectw

Forma zawodów :

 1. Przedszkolaki
 2. Szkoły rocznik 2009 – 2010, 2007 – 2008, 2005 – 2006, 2002 – 2004.
 3. Dorośli– bieg indywidualny (rocznik 2001 i starsi)
 4. Sztafety - bieg drużynowy

Biegi sztafetowe Mistrzostwa Sołectw ( drużyna powinna się składać z 3 osób , dwie osoby dorosłe: kobieta i mężczyzna oraz dziecko do lat 12 ). Długość jednego odcinka biegu wynosi 500 metrów, zmiany zawodników dokonywane będą tylko w wyznaczonej strefie zmian, tzw. pałeczka - zmiana to flaga Polski dostarczona przez organizatora, każdy uczestnik sztafety musi pokonać długość jednego odcinka; o kolejności zmian zawodników decyduje wyznaczony przez drużynę Kierownik Sztafety.

 Zapisy do zawodów :

 1. Zapisy internetowe dla wszystkich uczestników na stronie www.bieggesi.pl do 27 października 2017.
 2. Uczestnikom zapisanym po tym terminie nie gwarantujemy w pakiecie koszulki (bieg główny). 
 3. Liczba Uczestników ograniczona jest do 250 osób w biegu głównym i 230 dzieci łącznie we wszystkich startach.
 4. Uczestnicy Biegu Głównego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają indywidualny link z kodem do płatności przez tpay.com.
 5. W przypadku startu dzieci i młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu na oświadczeniach w biurze zawodów.
 6. Opłata Startowa wynosi 35zł (dotyczy Biegu Głównego) .
 7. O terminie zgłoszenia decyduje data opłacenia wpisowego.
 8. Zgłoszenie zawodnika i wniesienie opłaty powoduje nadanie mu unikalnego numeru startowego i zmniejszenie limitu, o którym mowa powyżej - aż do jego wyczerpania, a co za tym idzie- samo zgłoszenie nie daje gwarancji zmieszczenia się w limicie i startu w biegu.
 9. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
 10. Możliwość dokonania wpłat zostanie zawieszona w przypadku, gdy zapisy zostaną zamknięte wcześniej w wyniku wyczerpania się limitu miejsc.
 11. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Pakiet Startowy Biegu Głównego zawiera:

 1. Numer startowy + agrafki,
 2. Wodę na trasie i mecie.
 3. Zwrotny chip do pomiaru czasu .
 4. Medal okolicznościowy dla uczestników, dla wszystkich którzy ukończą Bieg.
 5. Koszulka okolicznościowa dla biegu głównego.

Ponadto Organizator zaprasza zawodników Biegu Głównego pierwszy raz w historii na pyszną rozgrzewającą zupę z gęsi (sala OSP ul. Lipowa 2). Wydanie posiłku odbędzie się po okazaniu numeru startowego.

Biuro Zawodów : (CZYNNE TYLKO W DNIU ZAWODÓW 11.11.2017):

 1. Przedszkole Gminne „Kraina Marzeń” ul. Obiszowska 25 (obok Urzędu Gminy) w godz. 10:30 – 12:00 oraz 14:30 – 16:00. Sekretariat zawodów potwierdza zgłoszenia uczestników zawodów oraz wydaje numery startowe i tzw. „chipy”.
 2. W dniu zawodów zawodnicy zobowiązani są dokonać weryfikacji w Biurze Zawodów. Na podstawie listy zgłoszeń oraz dowodu tożsamości i po podpisaniu oświadczenia oraz potwierdzeniu uiszczenia opłaty startowej zostanie wydany pakiet startowy.
 3. Niepełnoletni - prawo startu mają dzieci, których opiekunowie wypełnią formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie imprezy, a w biurze zawodów odbiorą numer startowy i podpiszą oświadczenie dotyczące nieletniego zawodnika.

Pomiar czasu:

Zawodnicy zobowiązani są startować w czasie wyznaczonym przez organizatora biegu.

Pomiar czasu –elektroniczny, z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym. Chip musi być założony nisko podłoża (sznurowadła buta). Utrata lub nieoddanie chipa jest jednoznaczna
z dyskwalifikacją.

 Dystanse :

 1. Przedszkolaki 250m (jedno okrążenie)
 2. Rocznik 2009 - 2010 – 500 m, ( jedno okrążenie)
 3. Rocznik 2007 – 2008 i 2005 - 2006 - 1000 m (dwa okrążenia)
 4. Rocznik 2002 - 2004 – 1.500 m (trzy okrążenia)
 5. Sztafety 1.500 m (3 osoby x 500 m jedno okrążenie)
 6. Bieg Główny 16 lat i więcej 8.000 m, (cztery okrążenia 2.000 m)

Start i Meta :

 1. Dla wszystkich kategorii przy Urzędzie Gminy ul. Lipowa 4. Trasa będzie przebiegać ulicami: Głogowska, Obiszowska, Lipowa, Kwiatowa.

NAGRODY:

Kategoria open mężczyzn i kobiet Bieg Główny 8 km

- I miejsce ( talon, nagrody rzeczowe Newline ) wartość 300 zł + statuetka i dyplom oraz pieczona Gęś

- II miejsce ( talon, nagrody rzeczowe Newline) wartość 200 zł + statuetka i dyplom

- III miejsce ( talon, nagrody rzeczowe Newline) wartość 150 zł + statuetka i dyplom

 

Kategoria Sztafety Sołectw

Nagrody uznaniowe od Wójta Gminy Jerzmanowa.

KATEGORIE WIEKOWE BIEGU GŁÓWNEGO:

Kobiety: 16-17, 18-39, 40 - 49, 50 +
Mężczyźni: 16-17, 18-39, 40 -49, 50-59, 60+
- I miejsce – statuetka i dyplom
- II miejsce – statuetka i dyplom
- III miejsce – statuetka i dyplom

Nagrody nie dublują się. Osoba nagrodzona w kategorii OPEN nie otrzymuje nagrody w kategorii wiekowej.

Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają medale okolicznościowe na mecie.

Dla zwycięzców indywidualnych wszystkich kategorii szkolnych od I do III miejsca na mecie osobno dla dziewcząt i chłopców dyplomy i puchary.

Harmonogram czasowy zawodów :

Biegi odbędą się 11 listopada 2017 r.  w  Jerzmanowej.

- godz. 13:15 oficjalne otwarcie
- godz.
13:20 bieg przedszkolaków
- godz.
13:30  bieg na dystansie 500 m rocznik 2009 - 2010 ( start wspólny  dziewczęta i chłopcy) 
- godz.
13:45  bieg na dystansie 1.000 m rocznik 2007 – 2008 ( start wspólny  dziewczęta i chłopcy) 
- godz. 13:55  bieg na dystansie 1.000 m rocznik 2005 – 2006 ( start wspólny  dziewczęta i chłopcy) 
- godz. 14:05 bieg na dystansie 1.500 m rocznik 2002-2004  ( start wspólny  dziewczęta i chłopcy)  
- godz. 14:25 bieg sztafetowy , Mistrzostwa Sołectw ( drużyna 3 osobowa )  


UWAGA!
Dekoracje zwycięzców danej kategorii odbędą się zaraz po ukończeniu biegu w ogródku dla zwycięzców.

- godz.
17:00  Start:      
                      Wieczorny
Bieg Główny na dystansie 8.000 m zawodnicy w wieku 16 lat i starsi ( cztery okrążenia  2.000 m),
- godz.
18:15 Ceremonia zakończenia biegu i wręczenie nagród przy Mecie w ogródku dla zwycięzców.


UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa mają:w biegu głównym - osoby z rocznika 2001 i starsze.

2 . Osoby niepełnoletnie wszystkich startów zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór „Zgody do udziału w Biegu” jest dostępny na stronie www.bieggesi.pl w zakładce do pobrania.

3. Odebranie pakietu startowego przez inną osobę możliwe jedynie po okazaniu upoważnienia. Upoważnienie jest dostępne na stronie www.bieggesi.pl w zakładce do pobrania.

4. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem w zawodach.

5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jegomodyfikacja jest zabroniona.

6. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników w Przedszkolu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora w godzinach od 8.00 do 16.00 tel. 504-225-878 Agnieszka Grzegorek.
 2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bieggesi.pl .
 6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zawodów i zgodą na przetwarzanie wizerunku w celach związanych z promocją BIEGU GĘSI .